اتاق فرار علمی

 

 اتاق فرار علمی

اگرآماده ی مبارزه در یک نبرد علمی هستید، میتوانید خلاقیت ، توانایی درک و تفسیر یک معماو دانش ژنتیکی خود را دراسکیپ روم یوسرن بیازمایید. اتاق فراری با مضمون علمی ، در سالن اجلاس سران ، یک کوشش گروهی محبوب است که تعدادی از درخواستگران در آن محصور میشوند و با حل چیستان و یا رسیدن به مقصودی معین در زمانی محدود می توانند سر از راز نهفته در معما درآورده و از اتاق بگریزند.


اتاق فرار های یوسرن که همزمان با کنگره ژنتیک2020برگزار میشوند ، توسط تیمی از پزشکان و زیست شناسان طراحی و تدوین شده است ،که تنهابه دانش اندکی از زیست شناسی نیاز دارد،اما با این وجود خواهان فکری خلاق و همیاری افراد به عنوان یک تیم می باشد.

جدول زمانبندی اتاق فرار علمی  دانش آموزی

 

روز اول (27 فروردین)

روز دوم (28 فروردین)

1

14-14:25

14-14:25

2

14:30-14:55

14:30-14:55

3

15-15:25

15-15:25

4

15:30-15:55

15:30-15:55

5

16-16:25

16-16:25

6

16:30-16:55

16:30-16:55

7

17-17:25

17-17:25

8

17:30-17:55

17:30-17:55

 

توجه: بازه زمانی اتاق فرار علمی برای هر گروه، 25 دقیقه و هرگروه 6 نفره است.

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری