راهنمای ارسال مقاله

 

در ارسال خلاصه مقالات لطفا به شرایط و ضوابط زیر دقت فرمایید:

 1. هر نفر تنها در یک مقاله می  تواند نویسنده اول و ارایه کننده باشد.

 2. ارسال خلاصه مقاله پس از تایید ثبت نام امکان پذیر است.

 3.امکان پذیرش مقالات مروری امکان پذیر نیست.

 4. ارسال خلاصه مقاله رایگان است و  هزینه ای مازاد بر هزینه ثبت نام دریافت نمی شود.

 5. افرادی که تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام به موقع ثبت نام می کنند میتوانند خلاصه مقاله خود را بعد از این تاریخ و با همان هزینه تخفیف یافته ارسال کنند.

 6. خلاصه مقالات تنها به زبان انگلیسی دریافت می شود.

 7. امکان ادیت خلاصه مقاله ارسال شده تا قبل از اتمام مهلت ارسال مقالات امکانپذیر است.

 8. در هنگام ارسال خلاصه مقالات ترجیح نوع ارایه مقالات مشخص شود (پوستر یا سخنرانی). البته با توجه به محدودیت ارایه سخنرانی، انتخاب بر اساس اولویت نویسنده و امتیاز داوری نهایی میشود.

 9.  برای ارایه پوستر نیز حدود ۱-۲ دقیقه ارایه شفاهی در حضور داوران خارجی و داخلی انجام می شود.

 10. در مراسم اختتامیه به بهترین ارایه های پوستر و سخنرانی در هر شاخه (ژنتیک انسانی، گیاهی، جانوری، ریزسازواره، ذخایر ژنتیکی و سلولهای بنیادی) جوایز، لوح تقدیر و  تندیس کنگره اهدا خواهد شد.

 

 
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری