معرفی شبکه یوسرن

شبکه یوسرن


 

 

 

 

 

 

 

معرفی یوسرن

یوسرن منحصراً به منظور پیشرفت تحقیقات و آموزش های علمی معتبر، اخلاقی و حرفه ای و به تبع آن، پیشرفت علم برای اهداف غیر نظامی و منافع عمومی ایجاد شده است.

چشم انداز
چشم اندازیوسرن، یک شبکه معتبر از منابع موثق جهانی شامل ایده ها ، امکانات ، منابع انسانی ، مالی و آموزشی، به منظور راه اندازی و تسهیل در انجام تحقیقات علمی معتبر ، اخلاقی و حرفه ای با هدف بهبود زندگی انسان می باشد.

ماموریت
ماموریت یوسرن فراهم کردن زیرساخت های علمی و فنی به منظور انجام اعمال زیر به صورت جهانی است:
1. ارزش گذاری ایده ها ، امکانات ، منابع انسانی ، مالی و آموزشی و تعیین اعتبار علمی آنها
2. طبقه بندی و درجه بندی ایده ها ، امکانات ، منابع انسانی ، مالی و آموزشی
3. بهبود ایده ها ، امکانات ، منابع انسانی ، مالی و آموزشی
4- به اشتراک گذاری و مرتبط کردن ایده ها ، امکانات ، منابع انسانی ، مالی و آموزشی به یکدیگر، با توجه به دامنه و رتبه آنها، و برقراری همکاری میان آنها
5- تخصیص تسهیلات ، منابع انسانی ، مالی و آموزشی به ایده هایی با بیشترین درجه اهمیت برای بهبود زندگی انسان
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری