نمایشگاه تجاری

پکیج های اسپانسری شامل لیست خدمات قابل ارائه به شرکت های حامی:

- حامیان طلایی

- حامیان نقره ای 

- غرفه های عادی
سخنرانان مدعو


برگزار کنندگان همایش
حامیان همایشگالری